Prof. Lü Jingren

Prof. Lu Jingren, Tsinghua University, Beijing

Bi Xuefeng

Bi Xuefeng, Imagram Graphic Design, Shenzhen

Prof. Lou Yongqi

Prof. Lou Yongqi, Tongji University, Shanghai

Prof. Zhang Suojia

Prof. Zhang Suojia, CAFA, Beijing

Yang Liu

Yang Liu, Yang Liu Design, Berlin

Prof. Sascha Lobe

Prof. Sascha Lobe, L2M2 Stuttgart / HfG Offenbach/M

Prof. Lothar Spree

Prof. Lothar Spree, Tongji University, Shanghai

Prof. Petra Kellner, HfG Offenbach/M

Xu Jian and Christine Hesse

Xu Jian, Shanghai / Christine Hesse, Düsseldorf

Prof. Wang Min

Prof. Wang Min, CAFA, Beijing

Chen Shaohua

Chen Shaohua, Chen Shaohua Design Shenzhen/Beijing

Prof. Song Xiewei

Prof. Song Xiewei, CAFA, Beijing

Chen Zhengda

Chen Zhengda, Chen Zhengda Design Associates, Hangzhou

Eike König

Prof. Eike König, Hort/Berlin, HfG Offenbach/M

Prof. Klaus Hesse

Prof. Klaus Hesse, Hesse Design Düsseldorf / HfG Offenbach/M

Guo Jian, DCKD Düsseldorf

Prof. Peter Eckart

Prof. Peter Eckart, Unit Design Frankfurt, HfG Offenbach/M